Firmengeschichten (Prolog), Georg Keller

© Georg Keller; Collection ZF Art Foundation; Photo: Rafael Krötz, Stuttgart
Firmengeschichten (Prolog)
Georg Keller
2009 / 2010

Installation mixed media
154 × 100 × 60 cm