Fata Morgana, Mittwoch, Judith Saupper

© Judith Saupper / Bildrecht, Wien 2016; Collection ZF Art Foundation; Photo: Judith Saupper, Wien
Fata Morgana, Mittwoch
Judith Saupper
2014

Ink on paper
74 × 104 cm